Index      News     The dogs     Results     Champions     Puppies     Litters     Album     Highlights     About us


C.I.B SE UCH FI UCH DK UCH NORD UCH
ENFLOY'Z PORTRAIT OF MAGIC STARS

"RAZZEL"Born: 2009-07-26

Patella: excellent

TITLES: 

Swedish Showchampion - Finnish Showchampion - International Showchampion - Danish Showchampion - 
Nordic Showchampion

¤TOP WINNING JS MALE #2 2012
¤TOP WINNING JS MALE #3 2011

RESULTS:
 
BOB x 4
BOS x 7
CACIB x 9
CAC x 17
R-CERT x 2

BIG-1 x 1
BIG-3 x 1

OFFSPRINGS:
1 Litter - 5 Puppies

 
BIG-1, INT Avesta 2012
and new international show champion


BIG-3, INT Köping 2011

 

MORE PHOTOS...>>

C.I.B NORD.DKUCH 
KBHV-09 SE V-10 SE V-11
Enfloy'z Oeddie Xellent Like Floy

Mellskogen's Xellent Rune of Floy

INT.S.NUCH Enfloy'z Floy

SUCH Tinto's Hiroshiima Mishima

C.I.B NORD.DKUCH WW-08 Kbhv-09
Nordjv-03 Nordv-09 NordVV-11 '15 NoVV-11'12'13 Nov-12'15 SeV-12 WWV-14 HeVW-14 FinVV-14 FinV-14 SeVV-14'15 SeV-14'15 NoVV-15
Enfloy'z Novaah-Lee A Charmant Lady

INT.NORD.EEUCH Noblewhite Charmant

INT.NORD.DKUCH Kbhv-01 Nordv-02 Sev-03
 Jappetit's Floy´ina-Lee of Floy

SE V-09 SE UCH FI UCH
Pihlajaniemen Tsuki No Hana

INT.NORD.N.EST.LV.LTUCH Kbhjv-97 Eujw-97 Baltv-99 Ww-01'02 Finv-02 
Pihlajaniemen Kitamura D'Floy

INT.S.NUCH Enfloy'z Floy

INT.FIN.EST.LVUCH  Pihlajaniemen Cindy

INT.FIN.LV.RUSUCH Jww-00
Pihlajaniemen Mimosa

INT.NORD.FINUCH Sv-94'98 Nv-95 Kbhv-98 
 Confettie's Workman

INT.NORD.EST.LVUCH Ww-95 Belgw-95 Ceritan Tsubaki

 

<<--Tillbaka

Enfloy'z Kennel - Ewa Werner - Eskilstuna   +46 (0) 227 143 88 | kennel@enfloyz.se |enfloyz.se |